ལོ་རྒྱུས།, སྣ་ཚོགས།

Comments (2) on “བོད་ཕྲུག་ལོང་བ་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་སྦྱིན་པའི་ཕྱི་གླིང་མཛངས་མ།”

  1. དངོས་གནས་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ་ཞིག་རེད།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *