Archive for November 5th, 2009


ལྷ་སའི་སྦྲགས་ཐམ་རེད་དམ་བོད་ཀྱི་སྦྲགས་རྟགས་རེད?

tibetstamp2ལྷ་སའི་སྦྲགས་ཐམ་མ་རེད་བོད་ཀྱི་སྦྲགས་རྟགས་རེད། ལ་རྩེ་ཚང་གིས་དོ་སྣང་བྱས་ན་སྲ། ད་དུང་པདྨ་འབུམ་གྱིས་སྦྲགས་རྟགས་གིས་བོད་རང་བཙན་ཡིན་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་མི་ཐུབ་ཟེར། བོད་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མངའ་ཐང་རྒྱས་ནས་ཡོད་སྐབས་སྐད་ཡིག་དང་ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས། རིག་གཞུང༌། མི་རིགས་དང་ས་ཁུལ། རྒྱལ་རྟགས་དང་རྒྱལ་དམག ཁྲིམས་སྲོལ་དང་འཛིན་སྐྱོང༌། རྒྱལ་དངུལ་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན། སྦྲགས་ཐམ་དང་སྦྲགས་རྟགས། སྲིད་སྐྱོང་དང་སྲིད་བློན་སོགས་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ནག་དང་ཐ་དད་ལ་ཡོད་པའི་བདེན་དོན་ནི་ནམ་ཡང་བསུབ་ཐབས་མེད། (more…)