Archive for the ‘འགྱུར་རྩོམ།’


ཀུ་ཤུ་གསར་གཏོད་པ་སི་ཊེབ-ཇོབ་སིའི་ཚེ་མཇུག་གི་གཏམ།

རྐ་སྲས་ཀྱིས་སྒྱུར་སྤེལ་ཞུས།

ཚོང་ལས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཁྲོད་ནས། ང་རང་ལེགས་འགྲུབ་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་བྱུང་། གཞན་གྱི་མིག་ནང་དུ་ངའི་མི་ཚེ་ནི། ལེགས་འགྲུབ་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་ཡག་ཤོས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། གང་ལྟར། ལས་ཀ་མ་གཏོགས་གཞན། ང་ལ་སྤྲོ་སྣང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་མི་འདུག

འབད་འབུངས་དེ་དག་གི་མཇུག་མཐར། ང་མཚོན་ན། འབྱོར་ཕྱུག་ནི་མི་ཚེའི་ནང་རང་ཉིད་གོམས་འདྲིས་སུ་ (more…)

ཅིའི་ཕྱིར་ང་ཡེ་ཤུ་བ་ཞིག་མིན་ནམ།

སྐྱེས་སར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

བཅུ་པ། ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ།

དེ་ནས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀུན་སྤྱོད་སྐོར་འདྲི་ངེས། ངའི་བསམ་པར། ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀས་དམྱལ་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱས་པ་དེ་ནི་ཁོང་གི་ཀུན་སྤྱོད་ཐད་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ངས་བལྟས་ན། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ། མི་ཆོས་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་ཡོད་པའི་མི་སུས་ཀྱང་། ཉེས་ཆད་ནི་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ (more…)

ཅིའི་ཕྱིར་ང་ཡེ་ཤུ་བ་ཞིག་མིན་ནམ།

སྐྱེས་སར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

དགུ་པ། ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་ལམ་སྟོན་གྱི་ཞན་ཆ།

ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་ཕུལ་བྱུང་གི་མཛད་པའི་ཆ་ཁས་བླངས་རྗེས། ད་ཆ་ང་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ཡེ་ཤུའི་གསུང་རབ་ཁྲོད་ཀྱི་ཆེས་ཕུལ་བྱུང་གི་ཆར་བརྙད་པའི་གནད་དོན་འགའ་གླེང་འདོད་བྱུང་། ཡིན་ཡང་འདིར། ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་དྲི་བ་གཅིག་གླེང་རྒྱུ་མིན། དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བལྟས་ན། ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་སྔོན་ཆད་བྱུང་ཡོད་མེད་ (more…)

རྒྱ་གར་གློག་བརྙན་(Saraswatichandra) མཚོ་བྱུང་མའི་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་གླུ་ཞིག

པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲིས།
 
Phool tumhe bheja hai khat mein
Phool nahi mera dil hai
Priytam mere tum bhi likhna
Kya ye tumhare kabil hai
འཕྲིན་ནང་ཁྱོད་ལ་མེ་ཏོག་བསྐུར་ཡོད་།།
མེ་ཏོག་མ་རེད་ང་ཡི་བློ་སྙིང་།།
སྙིང་གྲོགས་ཁྱོད་ཀྱང་ཡི་གེ་འདི་ལྟར།།
ང་ལ་འབྲི་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཨེ་འདུག།
(more…)

བྱེ་མའི་མཁར་རྫོང་།

རྐ་སྲས་ཀྱིས་བསྒྱུར་སྤེལ་ཞུས།

ཉིན་ཞིག་མི་གཞོན་པ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གམ་དུ་སོང་ནས། ཁོ་ལ་གོ་བདེ་བའི་ཆོས་ཤིག་གསུང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཞལ་བཞེས་གནང་ནས།
“ཁྱོད་ལ་བུ་ཡོད་དམ་”ཞེས་གཞོན་པ་དེ་ལ་དྲིས། གཞོན་པ་དེས་ “ཡོད་ལགས”
“ཁྱོད་ཀྱི་སྤུན་མཆེད་ལ་བུ་ཡོད་དམ” “ཡོད་པ་རེད་ལགས”
“འོ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་བུ་ཡོད་དམ” “ཡོད་པ་རེད་ལགས།” (more…)

ཅིའི་ཕྱིར་ང་ཡེ་ཤུ་པ་ཞིག་མིན་ནམ།

སྐྱེས་སར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

བརྒྱད་པ། ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་ཐུགས་གཤིས།

ངས་ད་ལྟ་གཤམ་གྱི་གནད་དོན་ལ་སྐད་ཆ་ཚིག་འགའ་བཤད་འདོད། ངས་རྟག་པར་རྗེས་དཔག་རིང་ལུགས་པས་གནད་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་ཞིག་བྱས་མི་འདུག་བསམ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ཆེས་མཁས་མཛངས་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་མིན་གྱི་གནད་དོན་འདི་རེད། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཁོང་ནི་སྐྱེས་བུ་ཤེས་སྤྱོད་ (more…)

ཅིའི་ཕྱིར་ང་ཡེ་ཤུ་བ་ཞིག་མིན་ནམ།

སྐྱེས་སར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

བདུན་པ། རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་ཁག་ཡོ་བསྲང་གི་རྩོད་སྒྲུབ།

དེ་ནས་ད་དུང་། ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྩོད་སྒྲུབ་བྱེད་སྟངས་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཁོ་ཚོས་བཤད་པར། བྱེད་པ་པོ་ནི་ཡོད་དགོས་ངེས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེས་འཛམ་གླིང་འདིར་དྲང་བདེན་གྱི་གནས་ལུགས་ཤིག་ཁྱེར་ཡོང་བ་རེད་ཟེར། འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ། ང་ཚོས་ (more…)

རྒྱ་གར་གྱི་གློག་བརྙན་གླུ་གཞན་ཚན་པ་གཉིས།

པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲིས་༢༠༢༠ ཟླ་༥ ཚེས་༣༠ ཉིན།

རྒྱ་གར་གློག་བརྙན་(Salaami) གུས་འདུད་ཅེས་པའི་གླུ་ཞིག
Chehra kya dekhte ho
Dil me uttarkar dekho na
Mausam pal me badal jayega
Pathar dil bhi pigal jayega
Meri mohabat me hai
Kitna asar dekho na
གདོང་ལ་བལྟས་ནས་ཅི་བྱེད།
སེམས་སྟེང་བབས་ནས་ལྟོས་དང་། (more…)

རྒྱ་གར་གྱི་གློག་བརྙན་གླུ་གཞས་ཚན་པ་གཉིས།

པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲིས་༢༠༢༠ ཟླ་༥ ཚེས་༢༣ ཉིན།

རྒྱ་གར་གློག་བརྙན་(Naya Daur) འགྲོས་གསར་པ་ཞེས་པའི་གླུ་ཞིག

Ho ude jab jab zulfen teri
Ho ude jab jab zulfen teri
Kavariyon kaa dil machale
Kavariyon kaa dil machale jind meriye
ཧོ། དུས་དང་དུས་སུ་ཁྱོད་སྐྲ་ལྡིང་བ་དེས།
ཧོ། དུས་དང་དུས་སུ་ཁྱོད་སྐྲ་ལྡིང་བ་དེས།
ཕོ་ཧྲེང་དག་གི་ཡིད་སེམས་འཁྲུག་འཇུག་གི།
ཕོ་ཧྲེང་དག་གི་ཡིད་སེམས་འཁྲུག་འཇུག་གི་ངའི་ཚེ་རོགས་ལགས།
(more…)

ཅིའི་ཕྱིར་ང་ཡེ་ཤུ་བ་ཞིག་མིན་ནམ།

སྐྱེས་སར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བོད་སྒྱུར་བྱས།
 

དྲུག་པ། ལྷའི་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྩོད་སྒྲུབ།

ད་ལྟ་ང་ཚོ་གོམ་གང་མདུན་སྤོས་ཀྱིས་རིམ་པ་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ཡོད་ཅིང་། ངས་ལྷ་ཡོད་སྨྲ་བ་ཚོའི་ཁུངས་སྐྱེལ་གྱི་རིགས་སྟོབས་མར་ཆག་པ་དང་། ང་ཚོ་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྩོད་སྒྲུབ་རིག་པའི་ལམ་ནས་ལྷ་ཆེན་ནམ་བྱེད་པ་པོ་ཞེས་པ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གྲོས་མོལ་ལ་སླེབས་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད།

ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར། དེ་སྔོན་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པའི་རིག་ལམ་གྱི་ (more…)

གྲོགས་པོ་ཡག་ཤོས།

བསྟན་འཛིན་འཆི་མེད་ཀྱིས་བསྒྱུར།

 

སྒྲུང་འདིའི་སྔོན་ལ་ཞུ་རྒྱུར། གླང་ཆེན་དང་ཁྱི་གཉིས་ནི་གྲོགས་པོ་ཆགས་མི་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་ཅེས་པ་ནི་ཨེ་ཤ་ཡའི་མི་རྣམས་ཀྱི་བཤད་སྟངས་རྒྱུན་ལྡན་ཞིག་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། གླང་ཆེན་གྱི་རང་བཞིན་ནི་ཁྱི་ལ་མི་དགའ་བ་དང་། གླང་ཆེན་གཟུགས་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡོད་སྟབས་ཁྱི་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་ཞེད་སྣང་སྐྱེ་ཡི་ཡོད། (more…)

འཛམ་གླིང་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་རྩོམ་པ་པོ་ཐོག་མ།

གངས་ལྷ་མོས་བསྒྱུར།

སྔོན་གླེང་།

ངས་དྲ་ཐོག་ནས་འཛམ་གླིང་འདིར་ཡིག་ཐོག་གི་རྒྱུ་ཆའི་ནང་འཁོད་པའི་རྩོམ་པ་པོའམ་སྙན་ངག་པ་ཐོག་མ་དེ་བུད་མེད་ཅིག་ཡིན་པ་རྙེད། ངས་དེའི་སྐོར་ཨིན་རྒྱ་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཐོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐོར་བུ་གང་སར་ཡོད་པ་ཡོངས་ལ་བསྡུས་ལུང་བསྡུས་བྱས་མཐར་གཤམ་འོག་གི་འགྱུར་རྩོམ་འདི་གྲུབ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ནི་ (more…)

བརྩེ་དུང་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཐུང་ངུ་།

བློ་བཟང་རིན་ཆེན།

དེ་རིང་ངས་ཨ་མྱེ་ལགས་ལ་གྲོགས་པོའི་འབྲེལ་ལམ་ཐད་ནས་གདམས་ངག་ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ང་ལ་བཤད་རྒྱུར། དྲང་མོར་བཤད་ན་ངས་འཕྲལ་དུ་རང་ཉིད་ལ་འཚམ་པའི་བུད་མེད་ཅིག་བཙལ་རྒྱུ་བཞག་ནས་རང་ཉིད་མི་བུ་བཟང་པོ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡིན། སྐབས་དེར་རང་གི་རྨོ་རྨོ་ལགས་ངའི་མི་ཚེའི་ནང་བསླེབས་ནས་ང་ལ་འཚམ་འདྲི་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་གདམས་ངག་བསྩལ།

2020/5/20 ཆོས་གྲོགས་ཤིག་གི་རམ་འདེགས་ལ་བརྟེན་ནས་བློ་བཟང་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྒྱུར་ཁུལ་བྱས། (more…)

ཨབ་ར་ཧེམ་ལེན་ཁུན་མཆོག་གི་གཏམ་རྒྱུད། རླབས་ཆེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐྲུན་པའི་སྐྱེས་བུ།

ཨ་དོན་ཉིས་བོད་བསྒྱུར་བྱས། རྩོམ་པ་པོ། Jane A. Schott

གཅིག འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་རིམ།

སྤྱི་ལོ1809 ལོའི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་12 ཉིན། ཞིང་ཆེན་ཁན་ཐཱ་ཀེ (Kentucky) ཡི་གྲོང་གསེབ་ཧཱ་ལྗིན (Hodgenville) ཉེ་འདབས་སུ་དགུན་གྱི་ལྷགས་རླུང་གྲང་མོ་ཞིག་ཤིང་སྡོང་གཅེར་བུ་མང་པོའི་ཁྲོད་དུ་ལྡང་བཞིན་ཡོད། ཤིང་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་དུ་ཁུང་ལས་དུ་བ་སྔོ་བྲེང་བྲེང་ (more…)

བརྩེ་དུང་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཐུང་ངུ་།

བློ་བཟང་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྒྱུར།

དེ་རིང་ཨ་ཕ་ཁྱིམ་ལ་ལོག་སྐབས་ཨ་མ་དང་ངེད་གཉིས་ལ་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་རེ་རེ་བྱིན་སོང་། ཅིའི་ཕྱིར་ངེད་གཉིས་ལ་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་བྱིན་པ་ཡིན་ཞེས་ཨ་ཕ་ལ་དྲིས་དུས། དེ་རིང་ངའི་ལས་རོགས་འགས་རང་གི་ཆུང་མ་དང་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་ལེ་བདའ་བྱེད་བཞིན་འདུག རེད་དེ་ང་རང་ཧ་ཅང་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་རེད། གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་སོང་ཞིང་། རང་གི་བུ་མོ་ལོ་ངོ་བཅུ་བདུན་ལ་སྙོར་སྐྱོང་བྱས་ནའང་ལེ་བདའ་བྱེད་དགོས་པ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་པས་ཡིན་ཞེས་ལན་འདེབས་བྱས།

མཆན། •མ་ཡིག་གཤམ་ལ་བཀོད་ཡོད། ཁྱེད་ཅག་གིས་ (more…)

སྦལ་བ་གཉིས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད།

རྐ་སྲས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

ཡུལ་ལུང་ཞིག་ན་སྦལ་བ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་གཉིས་སྤུ་མཆེད་ལྟ་བུའི་གྲོགས་པོ་ཡིན་ལ་ཕན་ཚུན་ཧ་ཅང་འདྲིས་པོ་ཡོད་པ་རེད། སྦལ་བ་གཅིག་རྒྱགས་པ་ཡོད་པ་དང་། སྦལ་བ་གཞན་དེ་སྐམ་པོ་ཡོད་པ་རེད།

ཁོ་གཉིས་ཉེན་ཁར་མི་འཛེམས་པར་གང་སར་འཁྱམ་ཉུལ་བྱེད་པ་ཧ་ཅང་དགའ་ཞིང་། རྒྱུན་དུ་གྲོང་གསེབ་ནས་ཡར་མཐོང་མར་བྱེད་བཞིན་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། (more…)

དྭ་ཕྲུག་དང་རྡོ་སྒྲོལ་ལྗང་གིས་མི་སེམས་སྒུལ་བའི་སྒྲུང་།

ལུག་རྫིས་བསྒྱུར།

གནའ་གཏམ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ། སྔོན་ཆད་བོད་ན་ཕྲུ་གུ་དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པ་ཞིག་ཡོད། ཆུང་དུས་ནས་ཕ་མ་གཉིས་མེད་པའི་དྭ་ཕྲུག་ཅིག་ཏུ་གྱུར། སྐབས་དེར་བྱིས་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཨ་མས་གཅེས་སྐྱོང་བྱེད་དུས་ཁོ་རང་ཧ་ཅང་སེམས་སྡུག་བྱེད་བཞིན་བསྡད། ཁོ་སྡོད་སའི་ཉེ་འགྲམ་དུ། སྒྲོལ་ལྗང་གི་རྡོ་སྐུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་ཉིན་རྟག་པར་རྡོ་སྒྲོལ་ལྗང་སྐུའི་འགྲམ་ལ་བརྒྱུགས་སོང་ནས་སོ་སོའི་སེམས་པ་སྐྱིད་པོ་མེད་དུས་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་བཞིན་ཡོད། བུ་ཆུང་དེས་སྒྲོལ་ལྗང་དེ་སོ་སོ་ཨ་མ་ནང་བཞིན་རྩིས་ནས་། སྒྲོལ་ལྗང་འགྲམ་དུ་ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱེད་ནས་རྩེད་མོ་རྩེས་པ་དང། རྩེད་མོ་རྩེས་ནས་ཐང་ཆད་པ་ན་སྒྲོལ་ལྗང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་བཞིན་ (more…)

རིན་ཐང་བྲལ་བའི་རྡོ།

རྐ་སྲས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

ཉིན་ཞིག་གཞོན་ནུ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཨ་ཕ་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེའི་རིན་ཐང་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བ་དྲིས་པ་རེད།

དྲི་བར་ལན་འདེབ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཁོས་རང་གི་བུ་ལ “རྡོ་འདི་ཁྱེར་ནས་ཁྲོམ་ལ་བཙོང་དུ་སོང་། གལ་ཏེ་རིན་གོང་འདྲི་མཁན་བྱུང་ན། མཛུབ་མོ་གཉིས་སྟོན་ལ་སྐད་ཆ་གཞན་ཅི་ཡང་མ་ཤོད”་ཅེས་བཤད།
(more…)

རྒྱ་གར་གྱི་གློག་བརྙན་གླུ་གཞས་ཚན་པ་གཉིས།

པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲིས་༢༠༢༠ ཟླ་༤ ཚེས་༡༤ ལ།

རྒྱ་གར་གློག་བརྙན་(Bobby) བྷོ་བྷི་ཞེས་པའི་གླུ་ཞིག

Main shayar toh nahin, magar ae haseen
Jab se dekha maine tujhko, mujhko shayari aa gayi
Main aashiq toh nahin, magar ae haseen
Jabse dekha maine tujhko, mujhko aashiqi aa gayi
ང་ནི་སྙན་ངག་མཁན་ཞིག་མིན། འོན་ཀྱང་མཛེས་ལྡན་ཡིད་འོང་འདི།
ཁྱོད་ནི་མཐོང་མ་ཙམ་ཉིད་ནས། སྙན་ངག་སྨྲ་བརྗོད་ཤེས་ནས་བྱུང་།
ང་ནི་འདོད་ལྡན་པ་ཞིག་མིན། འོན་ཀྱང་མཛེས་ལྡན་ཡིད་འོང་འདི།
ཁྱོད་ནི་མཐོང་བ་ཙམ་ཉིད་ནས། འདོད་པའི་བྲོ་བ་ཤེས་ནས་བྱུང་། (more…)

ཅིའི་ཕྱིར་ང་ཡེ་ཤུ་བ་ཞིག་མིན་ནམ། (5)

སྐྱེས་སར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རང་གི་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་བོད་སྒྱུར་བྱས།

ལྔ་པ། ཇུས་འགོད་ནས་བྱུང་བའི་རྩོད་སྒྲུབ།

བརྒྱུད་རིམ་འདིའི་གོ་རིམ་རྗེས་མའི་ནང་ང་ཚོས་ཇུས་འགོད་ནས་བྱུངབའི་རྩོད་སྒྲུབ་གླེང་རྒྱུ་དང་། ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མས་ཇུས་འགོད་ནས་བྱུང་བའི་རྩོད་སྒྲུབ་ཤེས་ངེས་རེད། འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་བྱ་དངོས་ཐམས་ཅད་ནི། ང་ཚོས་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཐོག་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཇུས་འགོད་བྱས་པ་ཡིན་ཞིང་། གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་འདི་སྔ་མོ་ནས་ཕྲན་བུའི་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་ན། ང་ཚོས་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཐོག་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཐབས་མེད། འདི་ནི་ཇུས་འགོད་ (more…)