ཁ་བརྡ།

ཁ་བརྡ།

Archive for the ‘རྩོམ་རིག’


ཨ་མ་དང་ངེད་གཉིས་ཀྱི་འདས་དོན་ཞིག

གསེར་ཞུན།

ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་པ་དུམ་བུ་ཙམ་ཡང་མི་མཐོང་བའི་ཕ་ཡུལ་གྱི་དབྱར་གཞུང་དེ་དྲན་ཐེངས་རེ་ལ། ང་རང་དྲོད་འཇམ་གྱི་ཉི་འོད་ངོགས་སུ་ཀྲོང་ངེར་ལངས་ནས་གནམ་ས་གཉིས་འདྲེས་མཚམས་ཀྱི་རི་ཚོགས་དེར་ཡང་ཡང་བལྟ་དགོས་བྱུང༌། བསམ་བློའི་དྲན་ཚུལ་ཞིག་ལའང་རི་ཚོགས་དེ་ཡི་ཕར་ཕྱོགས་ན། སྦྲ་གུར་དང་ནོར་ལུག་གིས་ཁྱབ་པའི་རྩྭ་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་འདོད། ས་མཐའ་ནས་ཅི་ཙམ་བསྡད་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་ཕ་ཡུལ་དང་ཨ་མ་དྲན་ཡོང་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཨ་མའི་ལྷད་མེད་ཀྱི་བྱམས་བརྩེ་དང༌། ངེད་མ་བུ་གཉིས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་གི་འཚོ་བ་དག་ཧ་ཅང་དྲན་གྱིན་འདུག Read the rest of this entry »

བྱུ་རུ་སྔོན་པོ། བདེ་མོ་ཨེ་ཡིན།

མྱི་ལྟིག

གླུ་དབྱངས་མ་བླངས་པའི་ལོ་ངོ་།།
ལག་འཇུ་མ་བྱས་པའི་ཟླ་ངོ་།།
ཚིགས་བཅད་མ་བྲིས་པའི་མཚན་མོ།།
ཁ་པར་མ་བཏང་བའི་ཉིན་མོ།།
སྔར་བཞིན་བདེ་ལེགས་ཀྱིས་ཡོད་དམ།།

དོ་ནུབ་ཁྱེད་རང་དང་ཉེ་བའི།།
གཞོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་དུ་ཐོན་ཡོད།། Read the rest of this entry »

མཚན་མོ་དེར།

སྐྱ་རེངས།

མཚན་མོ་དེར། བདག་གི་སྒེའུ་ཁུང་གི་ཁ་གཏད་དུ་འགྲེང་བ་ནི།
གཏིང་རིང་བའི་མཚན་མོ་ཞིག་ལགས་ཤིང་།
དེའི་གསེང་ནས་ཡ་མཚན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་འཁྱུགས་པ་ནི།
བདག་གི་མུན་པའི་བྲང་ཁོང་དུ་ཅི་ཞིག་རྒྱུ་བཞིན་པ་དང་མཚུངས།

མཚན་མོ་དེར། ནམ་རྒྱུན་ནགས་གསེབ་ཏུ་ཅིར་སྒྲ་འབྱིན་བཞིན་པའི་འབུ་ཆ་ཀ་བ་དག་ཀྱང་།
ཁུ་སིམ་མེར་འདུག་ལ། སྡོང་མགོར་ཤག་སྒྲ་སྒྲོག་གིན་པའི་ཤིང་ལོ་དག་ཀྱང་།
བདག་གི་མགོ་ཐོག་ཏུ་གཉིད་ནས་གདའ། Read the rest of this entry »

སྒྱུ་རྩལ་པའི་འགུལ་གཟུགས།— རྟ་མགྲིན་སྒྱུ་རྩལ།

ཨ དོན་ཉི།

སྒྱུ་རྩལ་པའི་གླུ་ངག་གི་མཆོང་སྐྱོད་ཁྲོད་ནས
སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་རོལ་བའི་སྤྲོ་བ་ཤུགས་ཀྱིས་བརྟས
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྗེས་དྲན་གྱི་གླུ་སྒྲ་མཐོན་པོས
མི་སེམས་སྡུག་ལ་སྦྱར་ཞིང་སྨྲེང་བར་བྱས
མིག་ཆུ་ཁོག་ནས་ཐོན་ཅིང་མིད་པ་བརྣངས

སྒྱུ་རྩལ་པས་མགོ་བོ་སྤྲུག་སྤྲུག
ལག་པ་གཡུགས་གཡུགས Read the rest of this entry »

གངས་ལྗོངས་རིག་པའི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་རྒྱལ།

གངས་སྨྱུག

unnamed-5གངས་ཅན་ལྷ་ལམ་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས།།
བགྲང་ཡས་མཁས་རློམ་རྒྱུ་སྐར་བྱེ་བའི་ཁྲོད།།
ཀུན་གསལ་རི་བོང་འཛིན་པའི་ལང་ཚོ་ཅན།།
པཎ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོར་སྙིང་ནས་བསྟོད།།

རླབས་ཆེན་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་རང་ཞལ་ལས།།
དཔྱད་གསུམ་དག་པའི་སྒོ་ནས་ལམ་སྟོན་པའི།།
ཡང་དག་ཚད་མ་བཞི་ཡི་གད་རྒྱངས་ཀྱིས།།
གངས་ལྗོངས་འཛིན་མའི་ལྟོ་བ་ཡོམ་ཡོམ་འགུལ།། Read the rest of this entry »

<< རབ་རིབ་དང་མག་མོག >>

ལོ་མ་རྒྱལ།

དང་པོ།

ཉི་མ་སྐྱབས་རྡ་ས་ལ་འབྱོར་དུས་སྤྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་གཅིག་རེད། ཉིན་དེར། རྡ་སའི་རི་རྩེ་སྨུག་གིས་བཟུང་ཞིང་། རྡ་སའི་ནགས་ཀློང་ཆར་གྱིས་བྲན་འདུག དེ་ནི་སྟག་ཤ་ར་ཞིག་གི་ཡ་གྱོང་སྡུག་གིས་མནོན་ཏེ། སྨན་བུ་མོ་ཞིག་གི་ངོ་གདོང་མཆི་མས་ཁེངས་བ་དང་མཚུངས། ཉི་མ་སྐྱབས། ཟླ་བ་སྐྱིད་དང་ཕ་ཡུལ་ལ་ཁ་གྱེས་ནས་ལོ་དྲུག་ལྷག་འགོར་བའི་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདི་ལ་ཡང་། རྩྭ་ཐང་ལྟ་བུའི་སྔོ་ཞིང་སངས་བའི་ནམ་མཁའ་དེ་རིག་མ་ཐུབ་ལ། འཛུམ་མདངས་དང་འདྲ་བའི་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་དེ་ཡང་མཇལ་མ་ཐུབ། Read the rest of this entry »

ཀྱེ། བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ལགས།

སྐྱ་རེངས།

ཀྱེ། བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ལགས།
ནངས་མོ་དེ། དགུན་ལྗོངས་ཤིག་གི་ཁ་བ་བུ་ཡུག་གི་གྲང་རླུང་ཁྲོད་སད་པར་གྱུར་མོད།
ཁྱེད་རང་གཙང་བོ་ཞིག་ལྟར་འཁྱགས་རོམ་དང་ལྷན་གཟིམས་པར་གྱུར།
དུས་དེ་ནས་བཟུང་། བདག་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་བརྩེ་བའི་འཛུམ་མདངས་མཐོང་བར་མ་གྱུར་ལ།
ཁྱེད་ཀྱི་གསུང་གླེང་ཡང་ཐོས་པར་མ་གྱུར།

ལོ་རེའི་དཔྱིད་ཀ་ཤར་ཉིན། བདག་གཙང་འགྲམ་དུ་སོང་ནས།
ཤོག་གྲུ་རེ་ཁྱེད་ལ་བསྐུར་བར་གྱུར་ཅིང་། Read the rest of this entry »

རླུང་ལྡང་བའི་མཚན་མོ།

སྐྱ་རེངས།

རླུང་ལྡང་བའི་མཚན་མོ་དེར།
ཅི་ཕྱིར། ཁྱོད་བདག་གི་སྒོ་འགྲམ་དུ་འགྲེང་ནས་བསྡད་པ་ལགས།
བདག་གིས་སྒྲོན་མེ་སྦར་ཡང་། དེ་དེ་མ་ཉིད་བསུམས་པར་གྱུར།
“ཀྱེ་ཁྱོད་ཀྱི་དྲན་ནམ། དེ་ནི་ཟླ་བདུན་པའི་ཆར་སྨག་སྟུག་པའི་མཚན་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་དྲན་ནམ།”

རླུང་ལྡང་བའི་མཚན་མོ་དེར།
ཅི་ཕྱིར། ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་མི་སྨྲ་བར་ལགས། Read the rest of this entry »

སེམས་གཅོང་ལྕགས་ཤན།

སྐྱིད་སྲས།

༡༽
སྡུག་བསྔལ་འདིས་ལྕགས་ཤན་རྒྱབ་དུས།
མིག་མཆི་འདིས་ཀྱང་ངོ་གདོང་སྲེགས་བྱུང་།
གྲང་ཤུར་ཤུར་གྱི་ལུས་སེམས་ཟུང་གི་གྲུ་ཁ་ནས།
ཐབ་མགོའི་སྟེང་ན་མེ་ལྕེས་གདུ་བཞིན་པ་དང་འདྲ་བའི་མཆི་མ་འདི་གང་ནས་བྱུང་།

༢༽
སྡུག་ལ་སྐྱོར་མ་མེད་པའི་ཉིན་མོ། Read the rest of this entry »

མཁས་པ་ཆེན་མོ་ར་སེའི་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་མཛད་པར་བསྔགས་པ་དྲི་མེད་སེམས་ཀྱི་མཆོད་པ།

འབའ་སྲས།

སྐུ་ཡི་སྤྱོད་པས་སྐལ་ལྡན་དང་བ་འདྲེན།།
གསུང་གི་བདུད་རྩིས་རྨོངས་པའི་མུན་པ་འཁྲུད།།
ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བས་འགྲོ་བ་རྗེས་སུ་འཛིན།།
ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་པ་འཛིན་མའི་རྒྱན་དུ་མཛེས།།

འཆད་པ་འབུམ་གྱིས་ཐོས་ལྡན་ཤིས་པར་བསྒྲུབས།།
རྩོམ་པ་སྟོང་གིས་ས་ལ་གླེགས་བམ་བརྩིགས།། Read the rest of this entry »

པར་བཏབ་སྙན་ངག

འཇིགས་མེད་ནུབ་པ།

Paldor
༡)
ནམ་མཁའ་དེ་ཡི་མཐོང་ཀ་ཡངས།།
རྩྭ་ཐང་དེ་ཡི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ།། Read the rest of this entry »

བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་འཁྲུངས་སྐར་བསུ་བ།༼བོད་འབྱོར།༽

གངས་སྨྱུག

th-4མཁྱེན་དཔྱོད་ཉི་མའི་འོད་ཐིགས་རེ་རེས་ལོག་རྟོག་མུན་པའི་སྙིང་རྩ་འགེམས།།
བརྩེ་ཆེན་ཟླ་བ་སྟོང་གི་དགྱེས་འཛུམ་རིས་མེད་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་སྙོམས།།
ངེས་དོན་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་གོ་ལ་ཟླུམ་པོ་མཛེས་པའི་རྒྱན།།
དམ་པ་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་གནས་གྱུར་ཅིག །

གང་གི་སྐྱེས་རབས་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ངོ་མཚར་འབུམ་དགུའི་གཏེར་དུ་གྲུབ།།
མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་འཛིན་སྟོང་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་མཆོད།། Read the rest of this entry »

<< མི་ཚོགས་འདིས་ཁྱེད་ཀྱི་འཁྲུངས་སྐར་བརྩི་གྱིན་འདུག >>

ཚེ་རིང་།

ཁྱོད་ལ་དགའ་ཞིང་དུང་བའི་མི་ཚོགས་འདིས
དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་ངང་ནས
དེ་རིང ཁྱོད་ཀྱི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་རོལ་ཀྱིན་འདུག
ལོས་ཡིན་ཏེ ཁྱོད་ནི་ཁོང་ཚོའི་སེམས་ཀྱི་རྟེན་ས་དང
མིག་གིས་འཚོ་ས་ཁོ་ན་དེ་ཡིན
འཇིག་རྟེན་འདིར་ཁོ་ཚོར་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་ཆོག་ལ
འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཁོ་ན་མེད་མི་རུང
ཁྱོད་ནི་ཁོ་ཚོའི་ཡོད་ཚད་དེ་ཡིན་འདུག Read the rest of this entry »

དུས་ཀྱི་སྟོན་མཆོག

སེར་ཤུལ་རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ།

unnamed-3

—–༼འཇིག་རྟེན་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་བསམ་བློའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ། ༸གོངས་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དོན་དགུ་བར་ཕུལ།༽

དེང་འདིར་དུས་ཀྱི་སྙིགས་མའི་རྒུད་པ་རྡུལ་མཚོན་ཕྲ་མོའི་རྒྱུད་ལས་དར།།
ཁྲོ་ཆགས་སྡང་བའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀློང་ནས་ཕྲ་རགས་ཉོན་མོའི་དབང་ཤུགས་རྒྱས།།
འཇིགས་པའི་འབར་མདེལ་སྟོང་གི་ཁ་ན་འགྲོ་བའི་ཚེ་སྲོག་འཁོས་ཞན་གྱུར།།
དུས་ཀྱི་སྟོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་གསུང་ལས་འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་མཐུ་སྟོབས་གང་།། Read the rest of this entry »

སེམས་ཀྱི་སྟོན་པ་ཆེན་པོར་ཕུལ་བ།(བོད་འབྱོར།)

From Soldor

གཡག་རིན་པོ་ཆེ།

ཉི་མ་ཤར་ནས་འཆར་བའི་ཆོས་ཉིད་ལ་བསམ་ན།།
ཟླ་བ་ཕྲག་པར་ལྷུང་ལ་ཡིད་གཉིས་ཤིག་མེད་མོད།། Read the rest of this entry »

བླ་མ་ལགས། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་འཁྲུངས་སྐར་བསུ་བཞིན་ཡོད།

རེབ་ཐོག་མདའ།

th-3ཁྱོད་ལ་མཇལ་བས བདག་གིས་ད་གཟོད་ཚེ་སྲོག་ལ་གཅེས་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པ་རྟོགས་སོང་།
ཁྱོད་ལ་མཇལ་བས བདག་གིས་ད་གཟོད་འཚོ་གནས་ལ་སྙིང་བོ་ལྡན་པ་རྟོགས་སོང་།
ཁྱོད་ལ་མཇལ་བས བདག་གིས་ད་གཟོད་རིག་གནས་ལ་རིན་ཐང་མངའ་བ་ཡང་རྟོགས་སོང་།

རྒྱལ་བ་ལགས རིན་པོ་ཆེ
མི་ཆེན་ཚོའི་ཕྱོགས་ཞེན་ཟབ་ས་ན Read the rest of this entry »

ས་གསུམ་འཛིན་མའི་སྤྱན།

འབའ་སྲས།

thགཡོ་བའི་རི་ཆེན་རྗེས་བརྩེ་ཞགས་པས་བསྡམས།།
འཕྱོ་བའི་རྒྱ་མཚོ་འཛུམ་དཀར་འོད་ཀྱིས་བཀག །
གཡང་དུ་ལྟུང་ལ་འཆེལ་བའི་ལག་པ་བསྲིངས།།
འཐེང་བོར་འགྲོ་ལ་སྐྱོར་མའི་འཁར་བ་བྱིན།།

ཆུང་ཆུང་ཕྱག་གིས་གོ་ལའི་ས་རྡུལ་ཕྱགས།།
སྙིམ་པའི་ཆར་གྱིས་ས་ལ་མེ་ཏོག་བཀྲམས།།
ཀུན་ཁྱབ་འོད་ཀྱིས་སྡུག་གི་མུན་པ་བགྲད།།
ས་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱན་གྱི་འབྲས་བུར་འཐིམས།། Read the rest of this entry »

སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་༧༩ ལ་ཕུལ་བ།

ཚེ་རིང་།

imagesཞི་བའི་ཞལ་རས་འཛུམ་པའི་ཟིལ་བ་ཐ་དད་འགྲོ་བའི་སྙིང་ལ་ཟིམ།།
ཤེས་རབ་འོད་ཀྱི་ཟེགས་མ་རྣོན་པོས་ངུར་སྨྲིག་གོས་ཀྱི་རིན་ཐང་བསླངས།།
ཕྱག་ཟུང་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་ཉམས་ཀྱིས་བདེན་པའི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་མཛད་པའི།།
གངས་རིས་མུ་ཁྱུད་བསྐོར་བའི་ཡུལ་དུ་ལས་སྨོན་ཤུགས་ཀྱིས་སྦྲེལ་བའི་མགོན།།

ལོ་ཟླའི་བགྲོད་པ་གསལ་བའི་གྲངས་འདི་དགའ་སྤྲོ་ཚོར་བས་བགྲང་ན་ཡང་།།
ལས་དབང་སྐྱ་མོའི་ངོ་གདོང་དྲན་ཚེ་སེམས་ལ་འཇིགས་སྐྲག་ངང་གིས་འབྱུང་།། Read the rest of this entry »

བཅོམ་ལྡན་མཆོད་པའི་མེ་ཏོག

The 14th Dalai Lama AandE2རོང་པོ་དགེ་འདུན་ལྷུན་འགྲུབ།

 

ཅ་ཅོའི་ངག་གི་རོལ་བ་ཡོངས་བཏང་དབྱངས་ཀྱི་ཟིལ་བ་ཉེར་ཆགས་པའི།།
མཚར་སྡུག་ལང་ཚོར་རྒྱལ་རྣམས་སྲེད་པའི་ཧྲཱིཾ་ཡིག་སྙིང་བོའི་མངལ་འཛིན་མཁན།།
རྣམ་དག་སྨོན་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བཏེགས་ཟགས་པ་མེད་པ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ།།
ལས་ཅན་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་མུན་པ་དྲུངས་ནས་འབྱིན་ལ་སྣང་བ་སྩོལ།།
Read the rest of this entry »

ཞི་བདེའི་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པའི་ཉིན་མོ།

ཆབ་མདོ་ངག་ཕུན།
——༧མགོན་པོ་མཆོག་དགུང་༧༩ ལ་ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་ཕུལ།

མདོ་སྨད་སྟག་འཚེར་ཞེས་པའི་གྲོང་སྡེའི་ནང་།།
༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་དངོས་སུ་འཁྲུངས་པ་མཛད།།
གངས་ལྗོངས་ལྷ་མི་ཡོངས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ལ།།
དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་གླུ་གར་དཔལ་ལ་རོལ།།

འཇིགས་པ་མེད་པའི་སེང་གེའི་ཁྲི་སྟེང་ལ།།
མངའ་གསོལ་མཛད་ཅིང་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་མཛད།། Read the rest of this entry »