Archive for the ‘གློག་བརྙན་།’


སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༤ པའི་ཉིན་ ༨ །

(more…)

སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༤ པའི་ཉིན་ ༧ །

(more…)

སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༤ པའི་ཉིན་ ༦ །

(more…)

སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༤ པའི་ཉིན་ ༥ །

(more…)

སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༤ པའི་ཉིན་ ༤ །

(more…)

སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༤ པའི་ཉིན་ ༣ །

(more…)

སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༤ པའི་ཉིན་༢ །

(more…)

སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༤ པའི་ཉིན་༡ །

(more…)

སིངྒ་ལའི་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་པ་བོད་པ་དཔའ་བོ་ཞིག

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགུལ་བརྙན། ཨ་ཁུ་ཕག་པས་ཅ་ལག་ཉོས་པ།

སྐབས་༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའི་ཉིན་བཅུ་བ།

(more…)

སྐབས་༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའི་ཉིན་དགུ་བ།

(more…)

བཀའ་ཤག་གྲོས་ཚོགས་ལས་ཕྱིར་ཐོན་པའི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད།

སྐབས་༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའི་ཉིན་བརྒྱད་པ།

(more…)

སྐབས་༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའི་ཉིན་བདུན་པ།

(more…)

སྐབས་༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའི་ཉིན་དྲུག་པ།

(more…)

སྐབས་༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའི་ཉིན་ལྔ་བ།

(more…)

སྐབས་༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའི་ཉིན་བཞི་བ།

(more…)

སྐབས་༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའི་ཉིན་གསུམ་པ།

(more…)

སྐབས་༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའི་ཉིན་གཉིས་པ།

(more…)