ཁ་བརྡ།

ཁ་བརྡ།

Archive for the ‘གློག་བརྙན་།’


དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི།

གཉན་ནད་ཨེ་ཙི་སྐོར་གྱི་སྒྲུང་ཐུང་གློག་བརྙན། (གཅིག)


Read the rest of this entry »

པད་མ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲི་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི།

མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱི་གསུང་བཤད།

ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གསུམ་དང་འབུམ་གཉིས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་སྐོར།

བོད་གཏན་དུ་བརྗེད་སོང་ངམ།

བོད་ཀྱི་འབྲོག་པ་གནས་སྤོ་དང་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་བཅས་སྐོར།

བརྡ་རྙིང་པའི་བོད་སྐད་འདི་འདྲ་ཡིན་ནམ།

Read the rest of this entry »

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ནེའུ་ཡོག་བོད་མིར་བཀའ་སློབ་གནང་བ།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་སྦོ་སི་ཊོན་དུ་བཀའ་ཆོས་གནང་བ།

ང་ཚོའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

འགུལ་ཤུགས་ཆེ་བའི་གཏམ་བཤད་ཅིག

ངོ་དེབ་ཀྱི་བདག་པོས་རྒྱ་སྐད་བཤད་པ།

རྒན་པད་མ་འབུམ་གྱིས་རྩོམ་རིག་གླེང་བ།

ཧོང་ཀོང་དམངས་གཙོ་ལས་འགུལ་གྱི་རླབས་རྒྱུན།


Read the rest of this entry »

རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྐོར།

རྒྱ་ཕྱུག་པོ་ཞིག་གི་ལོ་རྒྱུས།

ཧོང་ཀོང་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་དང་གཞན་་་་།

ཧོང་ཀོང་མི་མང་གི་ངར་ཤུགས།

རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཐེངས་ལྔ་པའི་སྐོར།