Archive for the ‘གློག་བརྙན་།’


༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན།

སྐབས་༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའི་ཉིན་གཉིས་པ།

(more…)

སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ་དབུ་འབྱེད།

(more…)

གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་སྐོར་ལ་དཔྱད་གླེང་།

༼ལམ་གྱི་ཞེན་ཆགས་༽ཞེས་པའི་གློག་བརྙན།

བོད་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་པ་གྲགས་ཅན་སྤེན་ནོར་ལགས་ཀྱི་སྐོར།

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་༡༡པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་སྐོར།

སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༡༡ པའི་ཉིན་མཐའ་མ།

(more…)

སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༡༡ པའི་ཉིན་བཅུ་བ།

(more…)

སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༡༡ པའི་ཉིན་དགུ་བ།

(more…)

སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༡༡ པའི་ཉིན་བརྒྱད་པ།

(more…)

སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༡༡ པའི་ཉིན་བདུན་པ།

(more…)

སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའི་ཉིན་དྲུག་པ།

(more…)

སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའི་ཉིན་ལྔ་བ།

(more…)

སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའི་ཉིན་བཞི་བ།

(more…)

སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའི་ཉིན་གསུམ་པ།

སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའི་ཉིན་གཉིས་པ།

(more…)

སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའི་ཉིན་དང་པོ།

(more…)

ཝ་ར་ན་སིར་སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གི་གཏམ་བཤད།

༢༠༡༦ ལོའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྲིད་སྐྱོང་འོས་མིའི་བགྲོ་གླེང་།