Archive for the ‘འཕྲོད་བསྟེན།’


ནུ་མའི་འབྲས་སྐྲན་གྱི་འབྱུང་རྐྱེན་དང་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐབས།

བོད་འབྱོར།

ནུ་མའི་འབྲས་སྐྲན་ནི་རྒྱ་ཆེའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་པ་ཚབས་ཆེན་བཟོ་བའི་ནད་རིགས་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད། ཉེ་བའི་ལོ20ཙམ་གྱི་རིང་ལ། ནུ་མའི་འབྲས་སྐྲན་འབྱུང་ཚད་ལོ་རེར་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་ཏུ་ནུ་མའི་འབྲས་སྐྲན་འབྱུང་ཚད་ཆེས་མཐོ་བའི་ལོ་ཚོད་ནི་ལོ40ནས60བར་ཡིན་ལ། བུད་མེད་ཀྱི་ནད་འབྱུང་ (more…)

བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་བདག་དབང་ལ་ཁ་ཡ་བྱེད་བཞིན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་ཡོད།

བོད་ཀྱི་དུས་བབ་ནས་དྲངས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་དངོས་མེད་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ནང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་བོད་སྨན་ཞེས་བཅུག་པར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་རུ་དུས་ཡུན་ངེས་མེད་རིང་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ (more…)

མཆིན་པ་སྲ་འགྱུར་གྱི་ནད།

བོད་འབྱོར། འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས་གླེང་སྟེགས།

རྒྱུ་རྐྱེན།

མཆིན་པ་སྲ་འགྱུར་ (肝硬化, cirrhosis) གྱི་ནད་ནི་ནད་ཐོག་ཏུ་མཐོང་རྒྱུ་མང་བའི་དལ་གཤིས་རང་བཞིན་གྱི་མཆིན་ནད་ཅིག་ཡིན་ལ། ནད་དེ་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་ཤིན་ཏུ་མང་སྟེ། ནད་དུག་རང་བཞིན་གྱི་མཆིན་པ་སྲ་འགྱུར་དང་ཆང་བཅུད་རང་བཞིན་གྱི་མཆིན་པ་སྲ་འགྱུར། འཕོ་ལེན་རང་བཞིན་གྱི་མཆིན་པ་ (more…)

ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བའི་ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་གི་རྒྱུན་ཤེས།

བོད་འབྱོར། གསོ་རིག་རྒྱུན་ཤེས་འཕྲིན་སྟེགས།

མི་རྣམས་ཀྱིས་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས་ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བའི་ནད་པ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཀླད་ཁྲག་ཤོར་བ་དང་། སྙིང་ནད་རིགས།མཁལ་མའི་ནུས་པ་ཤོར་བ་སོགས་ནད་རིགས་མང་པོ་འབྱུང་གིན་ཡོད་དེ། དེ་བས་དེ་ལས་བསྐྱེད་པའི་ནད་ཀྱིས་ཚེ་སྲོག་ལ་འཚེ་བར་བྱེད་པ་སྔོན་འགོག་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ། འགྲོ་བ་གང་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་མཐའ་མར་ (more…)

ཞོཊ་ཟས་མེད་པ་དང་ཕྱི་པོར་དགོང་ཟས་ཟ་བ་དེས་སྙིང་རྩ་འགག་སྟེ་ཤི་སྲིད།

གསོ་རིག་རྒྱུན་ཤེས་འཕྲིན་སྟེགས་ནས་དྲངས། མཚེའུ།

ཞོགས་ཟས་མེད་པ་དང་ཕྱི་པོར་དགོང་ཟས་ཟ་བ་དེས་སྙིང་རྩ་འགག་སྟེ་ཤི་སྲིད། ཛ་དྲག་དེ་ཡང་རྒྱུན་དུ་སྙིང་རྩ་འགག་པའི་ནད་རིགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་ལས་གོང་སྨྲོས་གོམས་གཤིས་དེས་རྒྱུ་བྱས་ཚེ་ཉེན་ཚབས་ལྡབ་ལྔས་ཆེ་བ་ཡོད་ཅེས་ར་འཕྲོད་བྱུང་འདུག                     #No breakfast and late dinner may up heart attack risk: Study. (more…)

འཛམ་གླིང་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི།

དཀར་མཚོ་སྐྱིད།
 
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ནད་གཞི་འདི་རྒྱུད་བཞིའི་ནང་དུ་རྩ་བའི་གཉན་རིམས་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་གསུངས་ཏེ།  སྐྱེད་བྱེད་ཡུལ་དུས་ཟས་སྤྱོད་གདོན་རྐྱེན་གྱིས།  །སྲིན་འཁྲུགས་ལུས་ཟུངས་བཟས་པས་གཉན་ནད་བྱུང་།  །ཤིན་ཏུ་སྲོག་ལ་གཟན་ཕྱིར་གཉན་ཞེས་བྱ།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནད་གཞི་འདི་སྐྱེད་བྱེད་གཙོ་བོ་ (more…)

ཉིན་རེའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་དང་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པའི་ལས་རིམ།

ཆུ་རླངས་འབྲུག་བྱམས།

ཉིན་རེའི་འཕྲོད་བསྟེན་ནི་མི་ཞིག་གི་མི་ཚེའི་ནང་གི་ལས་དོན་གལ་ཆེན་ནང་གི་འགངས་ཆེན་དེ་ཡིན་པ་ལྟར། དེ་རིང་དུས་ཚོད་སྟོང་པའི་བར་ནས་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱས་པ་ཞིག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན། ལེ་ཚན་དེ་ཟླ་རེེར་ཐེངས་གཅིག་རེ་ཡོད་པ་འདྲ། ལེ་ཚན་དེར་བལྟས་པ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་རེད་ལ་དེའི་ཐད་མུ་མཐུད་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་བས་ཀྱང་གལ་ཆེན་རེད་བསམ་བྱུང་། ལེ་ཚན་དེའི་བགྲོ་གླེང་གི་བརྗོད་བྱ་ནི་”གྱུར་དུག་ནད་གཞི་ངོ་སྤྲོད་དང་སྔོན་འགོག་བྱ་ཚུལ”ཅེས་པ་རེད། བརྗོད་བྱ་འདི་ཟས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ནད་གཞི་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འབྱུང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་རེད། སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ན་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་མེད་རུང་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ནད་གཞི་མང་པོ་ཞིག་ (more…)

རྩ་དཀར་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་ལུས་རྩལ། 

བསྟན་འཛིན་མཐའ་ཡས།

ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་བྱེད་པ་ལ་ལུས་རྩལ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད། ལུས་རྩལ་ཁ་ཤས་ཤིག་འགྲེལ་བཤད་ཞུས་ན།

རྩ་དཀར་གྱི་རྩ་བ་ཀླད་པ་རེད། དཔེར་ན་མགོ་ཡིན་ན། མགོ་ལ་སྐྱོན་མི་འབྱུང་བ་དང་། མགོའི་ནང་གི་རྩ་ཡི་ལས་ཀ་ཡག་པོ་ཡོང་བ་ལ་ངེས་པར་དུ། སྐྲ་ཤད་དང་སོར་མོ་ལྟ་བུས། དཔེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཤད་དགོས་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལོགས་ནས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཤད་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཚོར་བ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ནང་ལ་འགྲོ་སྟེ། ནང་གི་ཁྲག་དང་རླུང་གི་འཁོར་རྒྱུག་ཡག་པོ་བྱུང་ནས་ཀླད་པ་དེ་ཡག་པོ་འདུག་གི་ཡོད་རེད། དེས་རྩ་དཀར་གྱི་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡང་ན་སོར་མོས་རྡུང་བའམ། ཐལ་ལྕག་ཞུས་ནའང་འགྲིག་གི་རེད། གང་ལྟར་ཁྲག་དང་རླུང་གི་འཁོར་རྒྱུག་ཡག་པོ་ཡོང་བ་ལ་དེ་དཔེ་ཡག་པོ་ཡོད་རེད།  (more…)

ཞོགས་པར་རོ་ལྟར་ཉལ་བའི་བོད་པ། 

ལྷ་རྩེའི་ཁུ་བྱུག
 
མི་རིགས་གཞན་དག་ཚང་མ་ཞོགས་པར་ལུས་པོ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པ་བཞིན། བལ་ཡུལ་གྱི་མི་སེར་ཚོས་ཀྱང་ཞོགས་པ་སྔ་ཚེ་ལངས་ནས་ལུས་པོ་སྦྱོང་རྒྱུ་དེ་གོམས་སྲོལ་རེད་འདུག

འུ་ཚོས་ཕྱོགས་ཡར་མར་བལྟས་ན་ཞོགས་པར་ལུས་པོ་སྦྱོང་སྲོལ་མེད་པ་ནི་བོད་པ་ཡིན་འདུག  ཕ་ཡུལ་གྱི་མིས་བསམ་ན་ཞོགས་པར་ལུས་རྩལ་སྦྱོང་མཁན་ནི་མི་ཚེ་མི་ཆོད་མཁན་གྱིས་ཅི་བྱེད་འདི་ལས་མེད་པར་འདོད་མོད། དོན་དུ་ཁོ་ཚོས་རང་གི་བདེ་ཐང་དང་། ཚེ་རིང་བའི་ཆེད་དུ་ལུས་པོ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པ་ཡིན་པ་རེད། འདི་ནི་གསོ་རིག་དང་ཚན་རྩལ་ལ་མཐུན་པའི་འཛམ་གླིང་མིའི་སྲོལ་བཟང་ཡིན་འདུག   (more…)

ཨ་རིར་གཉེན་འཕྲད་ལྟ་སྐོར་བྱེད་མཁན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་འགན་ལེན་མེད་པའི་མི་རྣམས་ནད་མནར་བྱུང་སྐབས་ནད་སྟོན་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཐབས།

སྨན་པ་གཡང་འབུམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར་སྒྲིག་བྱས།

ལུགས་རྙིང་ལོ་གསར་སྐབས་ཨེ་ཤེ་ཡ་གླིང་གི་རིགས་རྒྱུད་ཡིན་པའི་བཟའ་མི་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ལོ་གསར་རོལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་དུ་བརྩི་བ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཨ་རིར་གནས་སྡོད་ཨེ་ཤེ་ཡའི་མི་རིགས་རྣམས་ལས་ཀའི་རྐྱེན་པས་ལོ་གསར་ཆེད་དུ་ཕྱིར་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ལོག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན། རང་གི་ཕ་མ་གཉེན་ཉེ་རྣམས་ཚུར་ཨ་རི་ལ་འབོད་འགུག་གིས་གནམ་ལོ་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་མཉམ་རོལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཕ་མ་གཉེན་ཉེ་ཚོ་ཨ་རིར་སྡོད་རིང་ནད་མནར་རྨས་སྐྱོན་འབྱུང་སྲིད་པ་ཞིག་རེད་ལ། ནད་མནར་རྨས་སྐྱོན་རྐྱེན་གྱིས་ནད་སྟོན་སྨན་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཚེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་འགན་ལེན་ (Health Insurance) མེད་པས་འགྲོ་གྲོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་བརྗོད་མ་དགོས།

(more…)

དབུ་རྐྱང་རོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མའི་ཤེས་བྱ།

ཡར་འབྲོག་རྡོ་རྗེ།    འཕགས་ཡུལ་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་།

 

གླེང་གཞི།

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་ནི་ཚན་རྩལ་རིག་པས་ཁ་ལོར་གྱུར་བའི་བར་སྐབས་ཞིག་ཡིན་པས་གནས་ལུགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ལམ་ཁ་འདིའི་ཐོགས་ནས་ཐག་བཅོད་མི་ཐུབ་པ་མེད་ཅེས་བརྗོད་བཞིན་ཡོད།   འོན་ཀྱང་གནས་ལུགས་འགའ་ཞིག་ནི་རིག་གསར་དངོས་གཙོ་བོ་སྨྲ་བའི་གསར་བུ་ཚོས་ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་སྤྱད་ཀྱང་ཁ་གསལ་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མེད།  གནས་ལུགས་དེ་དག་ལ་རིག་རྙིང་སེམས་གཙོ་བོ་སྨྲ་བའི་རྒན་པོ་ཚོས་ཉམས་ལེན་ཐོགས་ནས་འཐུས་སྒོ་ཚང་བའི་འགྲེལ་བརྗོད་རེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།   དཔེར་ན་དེང་དུས་གླེང་བཞིན་པའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་།  སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་མེད་།  ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སོགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད། འདིར་ཁོ་བོས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་དེ་ཡང་མིའི་ལུས་ཁམས་ (more…)

ལོ་གསར་པའི་ནང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ནི་ལོ་གསར་པའི་ནང་གི་མི་ཚེ་ཡིན།

ཀླུ་སྨྱོན།

 
ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བཏུང་ཆུའི་རིགས་སྔོན་འགོག་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་ལུགས་བོད་ཀྱི་དེ་ཕོ་དྲ་བ་ལས་མཐོང་ཞིང་། དེ་ནི་དགའ་འོས་པའི་དོན་བཟང་ཞིག་སྟེ། དེང་རབས་བཏུང་ཆུ་ཕལ་མོ་ཆེའི་ནང་དུ་རྫས་འགྱུར་གྱི་དུག་རིགས་སྣ་ཚོགས་བཏབ་ཡོད་པས། དེས་ཐད་ཀ་དང་ཐད་ཀ་མ་ཡིན་པའི་སྒོ་ནས་མིའི་ལུས་སྲོག་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན་ཁུ་ནག་གི་རིགས་ལ་མངར་ཆ་ཧ་ཅང་མཐོ་བས་ཁྲག་ཤེད་དང་ཁྲག་མངར་སོགས་ཀྱི་ན་ཚ་འདྲ་མིན་བསྐྱེད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གླང་དམར་རྟགས་ཅན་གྱི་བཏུང་ཆུ་ཡིས་གནས་སྐབས་གཟུགས་པོར་ངར་ཤུགས་རྒྱས་སུ་བཅུག་སྟེ་དབང་པོ་སྒོ་ལྔས་ལས་ཀ་བྱེད་ཤུགས་ (more…)

སོ་མེད་ན་འཛུམ་མེད།

རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་བྲིས།

whiten-teeth-naturally-1024x692སོ་ཡི་ལྟག་ག་ན་འཛུམ་ཞིག་ཡོད་ལ། འཛུམ་གྱི་ལྟག་ག་ན་ཡག་ཞིག་ཡོད། སོ་མེད་ན་འཛུམ་མེད། འཛུམ་མེད་ན་ཡག་མེད། བོད་ཀྱི་ཁ་རྒྱུན་ལ། ཁའི་དུང་སོ་སུམ་ཅུ་མ་འཐོར་གོང་། ཟས་ཞིམ་པོ་ཡོད་ན་རང་གིས་ཟོ། ཞེས་བཤད་སྲོལ་ཡོད། ངས་དེ་རིང་འདི་ནས་བཤད་འདོད་པ་ཡང་སོའི་སྐོར་ཡིན། སོ་སུམ་ཅུ་ཡིན་མིན་གཉིས་ཀ་ལ། (more…)

གློ་བུར་དུ་འཆི་བ་ནི་འཆི་བདག་ཐོན་པ་མིན།

unnamed

—གཙང་པ་བཀྲ་སྟོབས།

 

གློ་བུར་དུ་འཆི་ལམ་དུ་ལྷུང་ཡོང་བ་འདི་ནི་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་རང་གིས་རང་ལ་བདག་སྐྱོང་ཡག་པོ་ཞིག་མ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐིགས་པ་དུ་མས་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་གང་བ་བཞིན་ཡིན་སྟབས། རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་ཟ་འཐུང་འདུག་སྤྱོད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སྤྱོད་ལམ་མཐའ་དག་ (more…)

མཆིན་པ་གཙང་མ་བཟོ་བྱེད་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཟས་མཆོག་བཅུ།

འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ།

 
སྔོ་ལྡུམ་ཟས་རིགས་མང་པོས་ཁྱེད་ཀྱི་མཆིན་པ་བདེ་ཐང་དང་གཙང་མར་སྡོད་པར་མཐུན་རྐྱེན་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱེད། འདི་དང་མཉམ་དུ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཟས་རིགས་རྩེ་གྲས་ ༡༠ ཡིས་བདེ་ཐང་མེད་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་མཆིན་པ་གཙང་བཟོར་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད།

༡) ཚོད་མ་ལྗང་ཁུ།
ཚོད་མ་ལྗང་ཁུའི་རིགས་ནི་མཆིན་པ་གཙང་མ་བཟོ་བར་ཧ་ཅང་ལེགས་ཤིང་ནུས་པ་ཆེན་པོས་གྲོགས་བྱེད་མཁན་གཅིག་ཡིན། (more…)

གཅིན་མངར་གྱི་ན་ཚ་ཡོད་ན་ཚལ་རིགས་འདི་གཉིས་བསྟེན་ན་ལེགས།

ཀླུ་སྨྱོན།

དེང་སང་བོད་པའི་ནང་དུ་གཅིན་པ་མངར་འགྱུར་རམ་གཅིན་སྙི་ཞེས་པའི་ན་ཚ་འདི་ཡོད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་འདུག རྒྱུ་མཚན་ནི་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཅུང་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་བར་བརྟེན་སྔོན་ཆད་ལྟ་བུར་ལུས་ཤུགས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་མི་དགོས་པའི་འཚོ་བ་ཞིག་རོལ་ཐུབ་པ་དང་། ཡང་ཟས་རིགས་མངར་མོའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ཟོས་དང་བཟའ་བཞིན་པ་སོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡིན། དེར་བརྟེན་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ལོ་རེ་བཞིན་རང་ལུས་ཀྱི་ཁྲག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་རྗེས་སྨན་པས་གཅིན་པ་མངར་འགྱུར་གྱི་ན་ཚ་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཡོད་པ་དང་། (more…)

གཞོན་ཉམས་སྟེར་བའི་ཤིང་ཏོག་གསུམ།

འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ།

11111911_10205118708060760_1842689317741240353_n(ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཤིང་ཏོག་འདི་གསུམ་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་པགས་པ་གཞོན་དུ་གཏོང་བར་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱི་དགའ་ཤོས་ཀྱི་ལོ་ན་རྫོགས་མཚམས་སུ། སླར་ཡང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཤིང་ཏོག་འདིའི་རིགས་ལ་ཚོད་ལྟ་གྱིས།)

 ལུམ་འབྲས་སྔོན་པོ།(Blueberries)

ལུམ་འབྲས་ཆུང་ཆུང་འདིར་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་འདང་ངེ་བཞིན་པའི་ནུས་པ་ཁ་ཤས་ཡོད་ཀྱང་། (more…)