Archive for the ‘བརྩམས་སྒྲུང་།’


ཉིན་གཅིག་གི་འཆར་གཞི།

ཨ་དོན།  
 

༼གཅིག༽

ལ་ལ། མང་བ་ལ། ད་འདུག་གི་འཇུག་རྩིས་མ་རེད།
ལྷ་མོས་རང་སེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་ནས་འབྲི་བཞིན་པའི་སྒྲུང་གཏམ་དེ་འབྲི་མཚམས་བཞག་ཅིང་ཁ་ནས་དེ་ལྟའི་ཆིག་ལབ་ཅིག་དབང་མེད་དུ་ཤོར།
ཧ་བོ། འདི་བ་ཚང་ཡང་མཚོ་སྔོན་པོར་ཐོན་འདུག གནའ་ཤི་འདི་དག་མགྱོགས་པ་ལ།

མོས་སྐད་འཕྲིན་ནང་གི་གྲོགས་པོ་དག་གི་སྐད་ལམ་རེ་རེར་རགས་ལྟ་ཐེངས་ཤིག་བྱས། (more…)

“སྒྲུང་རྩོམ་དབྱར་གྱི་མེ་ཏོག”

ཆབ་མདོ་ངག་ཕུན།

 
དེ་རིང་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོའི་དྲུང་ལ་བསྡད་ནས་སྒྲུང་ཞིག་འབྲི་བར་འདོད། དེ་ཡང་སྔོན་ནུབ་ཕྱོགས་པདྨའི་ཚལ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་ཕྲན་ཞིག་ཡོད། རྒྱལ་ཕྲན་དེའི་རྒྱལ་པོ་མཚན་ལ་ཆོས་བཟང་ཟེར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་ལོ་ཆུང་སྐབས་ནས་གཤིས་རྒྱུད་བཟང་ཞིང་། རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱི་མི་སེར་ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་སྐྱོབ་གང་ཐོབ་གནང་གི་ཡོད་པས། ལུང་པའི་འབངས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་སོ་སོའི་ཕ་མ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ཞིང་། ཧ་ཅང་གུས་བཀུར་དང་། ཆ་འཇོག་གནང་གི་ཡོད། (more…)

ཇ་ཁང་ནང་གི་གླེང་མོལ།

—–བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ།
 
གཅིག༽

“ཨ་ཅག་ལགས། ཇ་གཉིས་དེམ་གཅིག་དང་ཐུག་པ་གཉིས།”

ཕན་ཐོགས་དང་སྒྲོལ་དཀར་གཉིས་ཀུན་སྐྱིད་ཇ་ཁང་དུ་འཛུལ་ཏེ་སྒྲོག་ཙེ་ཞིག་གི་འགྲམ་དུ་ཁ་སྤྲོད་དུ་བསྡད་ཅིང་མགོ་བོ་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་དུ་སྒུར། སྟོན་མཇུག་གི་ཞོགས་པའི་མཁའ་རླུང་གཙང་ཞིང་ཉི་མ་དམར་པོ་རྫོང་དེའི་ཤར་རིའི་རྩེ་ནས་དལ་བུར་ཡར་འཕགས། ཁྲོམ་དཀྱིལ་དུ་མི་རེ་གཉིས་མ་གཏོགས་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག་ལ་ཇ་ཁང་དེའི་ནང་དུ་མི་མང་པོ་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་བྱེད། དུ་བ་དང་རླངས་པ་གང་ཡིན་མི་ཤེས་པའི་རེག་མེད་ཀྱི་སྣང་གཟུགས་ཤིག་ (more…)

དུས་ཚོད་བརླག་སའི་འགྲུལ་ཁང་། (སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར།)

The Inn of Lost Time

by Lensey Namioka
ལེན་སེ། ནཱ་མིའོ་ཀ་ཡིས་བརྩམས།

Translated from English into Tibetan by Chung Tsering
ཆུང་ཚེ་རིང་གིས་དབྱིན་ཡིག་ནས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར།

 
“Will you promise to sleep if I tell you a story?” said the father. He pretended to put on a stern expression.
“གལ་ཏེ་ངས་ཁྱེད་ཚོར་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ན། ཁྱེད་ཚོས་གཉིད་ཉལ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་བམ།”ཕས་དེ་ལྟར་བཤད། ཁོང་གིས་དེ་ལྟར་བརྗོད་སྐབས་རྣམ་འགྱུར་ནན་མདོག་ཁ་པོ་ཞིག་སྟོན་ཁུལ་བྱས། (more…)

ཉི་མ་དང་ཟླ་བ། ད་དུང་བསྟན་འཛིན།

དགེ་འདུན་བསྟན་འཛིན།

 
ཉིན་མོ་དེ་ནི་ཉི་མ་ལ་མཚོན་ན་ནམ་ཡང་བརྗེད་ཐབས་བྲལ་བའི་ཉིན་མོ་ཞིག་རེད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལོའི་དགུན་སྟོད་ཀྱི་ཉིན་མོ་དེ། བལ་བོའི་ཡུལ་མི་ཁྲི་གཅིག་གི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་ཞིང་ས་ཡ་དྲུག་ལ་གནོད་འཚེ་ཐེབས་པའི་༤.༢༥ ཡི་གོད་ཆག་མ་བྱུང་གོང་གི་ཉིན་མོ་དེ། ཉིན་མོ་དེར་ཡང་ཉི་མ་ཉི་མ་མ་ཤར་གོང་ནས་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ལ་སྐོར་བར་སོང་། སྐོར་ལམ་དུ་ཕྲེང་བ་ཐོགས་ཤིང་གཟུངས་སྔགས་བགྲང་བའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ན་ཟླ་བར་ཐུག །ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་སྐོར་བ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་བརྒྱབ་རྗེས། ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ཇ་ཁང་རིང་མོའི་ནང་ལ་འཛུལ། ཇ་ཁང་རིང་མོའི་ནང་དུ་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་ཤག་དང་ངོ་ཤེས་མང་པོ་འཛོམས། (more…)

<<སྤོ་བོ་ཉི་མ>>ཡི་རྒྱུ་ཆ་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ཉིན།

དཀོན་མཆོག་རབ་བརྟན།

 
ཉིན་འགའ་ལ་འཛིན་གྲྭ་མེད་པས་ང་ཁ་སང་དགོང་མོ་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་ཏེ་གངས་སྐྱིད་ན་ཡོད་པའི་གྲོགས་པོ་ཞིག་གི་སར་ཡོང་། ང་རང་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་ཏེ་གངས་སྐྱིད་ལ་ཡོང་ནས་སྡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ཀློགས་དང་རིམ་གྱིས་ཤེས་ངེས་རེད།

ད་ནངས་ང་རང་ཞོགས་ཇ་བཏུངས་ཏེ་གངས་སྐྱིད་ནས་རྡ་སར་འགྲོ་དུས། ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་ཡས་མས་ལས་མ་ཡིན་པ་དང་མི་རྣམས་ལས་ཀར་འགྲོ་བའི་སྒང་དུ་ཁེལ་འདུག (more…)

གཡུ་སྦྲང་དང་སྦྲང་ནག་གི་གཏམ་རྒྱུད།

ཆབ་མདོ་ངག་ཕུན།

དེ་ཡང་སྔོན་སྟག་ལུང་གྲོང་སྡེ་ཞེས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་དེ་ནང་དུ་དུད་འགྲོ་རྣམས་རང་དབང་དང་ཞི་བདེའི་བག་ཕེབས་ཀྱི་འཚོ་བ་རོལ་གྱི་ཡོད་ཅིང་། ལུང་པ་དེར་དབྱར་དུས་རི་བོ་སྟོད་སྨད་ཐམས་ཅད་ལ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཁེངས།  ལུང་པ་དེར་དབྱར་དུས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམས་ལ་ཡོང་མཁན་ཤ་མོང་བརྡོལ་བ་ལྟར་ཡོང་གི་ཡོད་ཅིང་།  ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་དེ་དག་ལུང་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ལ་ཡིད་སྨོན་མི་ཤོར་མཁན་མེད། ལྷག་པར་ལུང་པ་དེར་མེ་ཏོག་སེར་ཅན་གྱི་སྟེང་ལ་གཡུ་སྦྲང་རྒན་གཞོན་དུ་མ་ཞིག་སྒྲ་དབྱངས་འཐེན་བཞིན་དགའ་བདེའི་ཚོར་བ་རོལ་བཞིན་བསྡད་ཅིང་། དེ་འདྲའི་གནས་མཆོག་གཅིག་ནང་གཡུ་སྦྲང་ཕོ་མོ་གཉིས་ (more…)

ཡུགས་ས་མ་དེ་དྲན་དུས་སྟོན་མཇུག་ཡིན།

4aea14ccg760fb0620b06690—–རྩོམ་པ་བོ་རྣོ་སྦྲེང་།

“ཡུགས་ས་མ་ཚང་ལ་འགྲོ་མི་རུང་། སྣ་ནག་མ་དེ”
“ཡུགས་ས་མའི་ཉེ་སར་མ་བཏུད།  གྲིབ་ཕོག་འགྲོ”

ཆུང་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་ཡུལ་མི་དག་གིས་ཁོ་མོ་བས་མཐའ་རུ་དེད་ཡོད་པས། ངས་ཁོ་མོ་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་མཚོན་བྱེད་ཅིག་ཡིན་པ་ལས་ཅི་ཞིག་ལ་ཡུགས་ས་མ་ཟེར་བ་དང་ཡུགས་ས་མ་ཟེར་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་མི་ཤེས། (more…)

ལོ་སྐེག

—གཙང་མེ་ལྕེ།
 
ང་རང་མདོ་སྨད་ནས་བསླེབས་པའི་དགོང་མོ་ཞིག་ལ་ཨ་མ་སྒྲོལ་མས་བཤད་རྒྱུར་”ད་ལོ་ཁྱོད་རང་ལོ་སྐེག་ལ་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད། བྱ་བ་གང་ལའང་གཟབ་ནན་བྱ་དགོས་ཟེར།” ཨ་མ་སྒྲོལ་མའི་སྐད་ཆ་འདིས་ང་རང་ལ་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པར་སྐྲག་སྣང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་སྐྱེས་སུ་བཅུག
སྐད་ཆ་དེའི་འཕྲོ་རིམ་འཕྲོར་ཨ་ཕས་བཤད་རྒྱུར། “སེམས་ཁྲལ་མི་དགོས། ངས་བསམ་འགྲུབ་དགོན་པའི་བླ་མ་་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་ད་ལོའི་ལོ་མགོ་ཟིན་པ་ནས་བཟུང་། ལོ་སྐེག་སེལ་བྱེད་རྒྱ་ནག་སྐག་བཟློག་དང་བར་ཆད་ལམ་སེལ་གསུང་རྒྱུའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན་”ཟེར་བཞིན་ཨ་ཕའི་བཞིན་རས་ལ་ཞེ་ལྷོད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གསར་པ་ཞིག་གིས་ཁེངས་འདུག (more…)

རྡོ་རྗེ་གདན།

དགེ་འདུན་བསྟན་འཛིན།

 
“ཨ་མ་ལགས། རྡོ་རྗེ་གདན་གང་རེད། གདན་མང་པོ་འདུག་ཨང་།” དྭངས་ཤིང་གཙང་བའི་བྱིས་པའི་སྐད་དེས་ང་རང་རྨི་ལམ་སབ་སིབ་ལས་རབ་ཏུ་དཀྲོགས། ངས་མིག་གདངས་ནས་བལྟས་པ་ན། བྱིས་པ་ཞིག་གིས་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྡོའི་ར་བའི་ཕྱི་རོལ། བྱང་ཆུབ་ལྗོན་ཤིང་གི་འོག་ན་ཡོད་པའི་གདན་དེ་དག་ལ་ལྟ་བཞིན་ཨ་མར་འདྲི་བཞིན་འདུག
“ཕར་མ་ལྟ། ཚུར་ལྟོས་དང་། འདི་རེད།” ཨ་མས་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་སྟོན་བཞིན་དེ་སྐད་སྨྲས།
“གདན་ག་བར་འདུག ངས་མཐོང་གི་མི་འདུག” བྱིས་པ་དེའི་མིག་ལས་ལྷད་མེད་པའི་འོད་མདངས་མངོན་ཞིང་། སྐད་གདངས་ནི་ཧ་ཅང་སྙན་ལ་འཇེབས་པ་ཞིག་རེད། (more…)

སྡེ་འདབས་ཀྱི་སྐྲ་བཞར་ཁང་། — སྒྲུང་ཐུང་།

123-རྣོ་སྦྲེང་། (ཁ་བས་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས།)

 
“ཐག་་་ཐག་་་་ཐག་་་་་་”
 “ལྷ་མོ་ཡག སྒོ་ཕྱེ་རོགས།”
“ཐག་་་ཐག་་་་ཐག་་་་་་”
 “ལྷ་མོ་ཡག སྒོ་ཕྱེ་རོགས།”
གསར་བུ་ཞིག་ཁོ་མོའི་སྒེའུ་ཁུང་འགྲམ་ནས་ནག་སྒོང་ངེར་འགྲེང་ནས་དེ་སྐད་སྨྲས། (more…)

རྒྱ་གར་བ་ཞིག་བསད་པའི་སྒྲུང་།

ཀླུ་སྨྱོན།

 
སྐབས་རེར་ཨ་མ་སྐྱིད་འཛོམས་ཀྱིས་གསོས་པའི་ཁྱི་ལྡོམ་རེ་ཟུང་གི་ཟུག་སྐད་གྲག་ཡོང་བ་མ་གཏོགས་སྟོད་པ་གྲོང་གསེབ་དང་ཨ་མདོ་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དེ་ལྷིང་འཇགས་སུ་གནས། རྩོམ་པ་པོ་སྤྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཅུ་གཉིས་ལོར་རྡ་རམ་ས་ལར་བསྐྱོད་དུས་ཨ་མ་སྐྱིད་འཛོམས་ལ་ཁྱི་ལྟོ་ཉོ་སྤྱད་ཀྱི་སྒོར་མོ་འགའ་སྤྲོད་ཆེད་སྟོད་པ་གྲོང་གསེབ་ཏུ་ལན་གཅིག་བསྐྱོད་མྱོང་། དེ་དུས་མོའི་ཁྱི་ལྡོམ་གཉིས་མཆེ་གཙིག་སྡེར་བགྲད་ཀྱིས་མཆོངས་ཡོང་སྟེ་རྩོམ་པ་པོའི་བྱ་སྤུའི་སྟོད་གོས་གསར་པ་དེ་ཐེར་ཚལ་སྦར་ཚལ་བཟོས་སོང་། (more…)

མེ་ཏོག་འཚོ་འཚོལ་བ།

ལོ་མ་རྒྱལ། 

མེ་ཏོག་འཚོ་ནི་བྱིས་པ་བསམ་མེད་ཅིག་ཡིན། དེ་རིང་ནི་ཁོ་མོ་ལོ་ལྔར་བུད་པའི་སྐྱེར་སྐར་ཡིན། ནངས་ཇ་འཐུང་རྗེས། ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་འཚོས་མོའི་སྐྲ་གསེང་དུ་མེ་ཏོག་དམར་པོ་ཞིག་བསབས་ཏེ་ཁྲོམ་དུ་སོང་། ཁྲོམ་སྲང་འདིའི་མིང་ལ་སྣ་འཛོམས་ཁྲོམ་ཟེར། ཁྲོམ་སྲང་དེ་ནི་ས་ཕག་དང་ཤེལ་སྒོ་ཡིས་བསྐྲུན་པའི་ཁང་བརྩེགས་མང་བོའི་གསེང་དུ་གནས་ཤིང་། ཁྲོམ་ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་དང་། ཟ་ཟུར། གྲ་གྲུ  སྒོ་བྱང་སོགས་ནས་མིག་ལམ་དུ་ཤར་རེ་མངོན་ཡོང་བའི་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ནི། རི་མོ་མཁན་གྱི་སྨྱུག་རྩེ་ཡིས་བརྩམས་ཤིང་གྲུབ་པའི་སྣུམ་ཚོན་རི་མོ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་། མཚར་ཅིང་བཀྲག   ཁྲོམ་སྲང་ནས་མགོ་བོ་དགྱེས་ཏེ། གནམ་ལ་བལྟས་ན། (more…)

གངྒཱ་དང་སྙན་ངག་པ།

ལོ་མ་རྒྱལ། 

སྙན་ངག་པ་ཚོར་འདུ་དྲག་པོ་ཞིག་གི་ཀློང་ནས་གངྒཱའི་འགྲམ་དུ་བསྐྱོད།   ད་ནི་ཁོ་རང་རྡོ་ལེབ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཀྲོང་ངེར་འགྲེང་ཏེ་ཆུ་མོ་གངྒཱར་ཅེར་རེར་འདུག  རྡོ་ལེབ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་ཟད་དེ་འཇམ་ཡུག་ཡུག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པར་མ་ཟད། མཆོད་རྫས་ལྷག་མའི་མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་ཐར་ཐོར་དང་། མཚལ་མདོག་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུར་འགོས་པའི་རྡོ་ལེབ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།   སྙན་ངག་པས་ད་དུང་ཆུ་མོ་གངྒཱར་ཅེར་ནས་ཡོད་པའི་སྒང་རེད།  ཆུ་མོ་གངྒཱ་ནི་དལ་ཞིང་འཇགས་ལ། རྫིང་བུ་ནར་མོ་ཞིག་ཤད་དེར་འཁྱིལ་བ་བཞིན་ཕྱོགས་གང་ཞིག་ཏུ་བཞུར་བཞིན་ཡོད་པའང་ཚོར་དཀའ།  ཆུ་མོའི་ཁ་མདོག་ནི་སེར་ཤག་ཤག་ཏུ་སྣང་ཞིང་། ཆུ་ཁ་རུ་ནག་སོབ་སོབ་ཀྱི་ལྦུ་བ་ (more…)

ཨ་ནི་ཀརྨའི་འཁྲུལ་སྣང་།

དགེ་འདུན་བསྟན་འཛིན།

 
ནུབ་ཁའི་ཉི་མ་དམར་པོ་གླང་རི་ལུང་བསྟན་དུ་གྲགས་པའི་རི་རྩེ་ནས་ག་ལེར་རྒྱ་གར་ཕྱོགས་སུ་བཞུད་པ་དང་ཆབས་ཅིག །ཨ་ནི་ཀརྨའི་མཚམས་ཁང་གི་སྒེའུ་ཁུང་ལ་ཕོག་པའི་གསེར་མདོག་ལྟ་བུའི་ཉི་འོད་དེ་ཡང་རིམ་གྱིས་མི་སྣང་བར་གྱུར། ཨ་ནི་ཀརྨའི་མིག་ཟུང་ད་དུང་རྒྱང་ལ་གཏད་འདུག །མོའི་མིག་རིལ་གཉིས་སྒེའུ་ཁུང་གི་ཤེལ་སྒོ་བརྟོལ་ནས་ཕྱི་ལ་འཕུར་ལ་ཁད་པ་ཙམ་དུ་སྣང་། སྤྲིན་པ་དམར་པོ། རི་བོ་ལྗང་ཁུ། ཨ་ནི་ཀརྨའི་མིག་དབང་ཅི་དགར་འཕྲོགས་པའི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་རྒྱང་རིང་གི་སྤྲིན་པ་དང་ནགས་རི་གཉིས་ག་ལེར་གནས་འགྱུར་སོང་། (more…)

སྔར་བྱས་ལ་འགྱོད་བཤགས་དང་ཕྱིས་འབྱུང་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ།

ཆབ་མདོ་ངག་ཕུན།

 
དེ་ཡང་སྔོན་པདྨ་ལུང་ཞེས་པའི་ལུང་པ་དེའི་མི་རྣམས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ནི་ས་མ་འབྲོག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ནང་འཚོ་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་དེ་དག་ནི་སོ་སོའི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་གྲོང་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་བར་ལ་རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག་འདྲ་བྱུང་ཚེ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་བྱེད་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད། རིམ་པས་ལུང་པ་དེར་འཕོ་འགྱུར་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཏེ་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་འགྲོ་སའི་གཞུང་ལམ་གསར་བཟོ་བྱས་ཏེ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པར་བྱུང་བར་བརྟེན། ཁྱིམ་ཚང་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་ལ་ (more…)

པོ་ཏྰ་ལ་ནས་པེ་ཅིན་བར་དུ།

rimo1ཀླུ་སྨྱོན།

བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལེའུ། དང་པོ།

སྟོན་མཇུག་གི་ལོ་མ་སེར་པོ་གང་སར་འཕུར། མཚོ་སྔོན་པོའི་འདབས་ཀྱི་བྱ་ཁུ་ཞིག་རྒྱང་རིང་གི་ལྷོ་སྤྲིན་དུམ་བུ་དེའི་ཀློང་དུ་ཡལ། མཚོ་མཐའ་རུ་སྒོ་ང་ཆག་རོ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱེ་གསེང་དང་རྡོ་གསེང་དུ་ཐང་མར་བརྡལ། མཚོ་འདབས་ཀྱི་གྲོང་སྡེ་ཆུང་ཆུང་དེའི་ (more…)

བོ་ཇོ་གཉིས་དང་མི་ཆེན་ཁྱིམ་རྒྱུད་གཉིས་དབར་གྱི་ལས་དབང་།

རྩིབས་རི་རྒོད་ཕྲུག

 
མི་ཆེན་ཁྱིམ་ཚང་གི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་གོ་དུས་ནི་དབྱར་དུས་སུ་ཡིན་ཞིང་སྐབས་དེར་ང་གནས་ཆེན་རྩིབས་རིའི་ལྷོ་ངོས་ན་ལུག་རྫིའི་འཚོ་བར་རོལ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་འགའི་གོང་དུ་རེད། ཉིན་མོ་དེར་ངས་གཏམ་རྒྱུད་དེ་ངའི་རྫི་རོགས་ཀྱི་ས་ནས་གོ་ཞིང་། དུས་སྐབས་དེར་ངའི་སེམས་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་ཆ་འདྲ་བ་ཞིག་མི་ལོ་དུ་མའི་རྗེས་ཀྱི་དེ་རིང་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཡོང་བསམ་པ་ག་ནས་ཤར། འོན་ཀྱང་ངའི་ཨ་མས་ང་ལ་ཆུང་དུས་ནས་མི་ཞེས་པ་དེ་ས་ཆ་གང་དུ་སླེབས་མིན་དང་། ག་རེ་གོ་མིན། (more…)

ཁ་ཏ་དང་ཁང་བྱིའུ་བར་གྱི་འགལ་ཟླ།

ཆབ་མདོ་ངག་ཕུན་གྱིས།

 

སྔོན་དངུལ་མཚོའི་ལུང་པ་ཞེས་ཡུལ་ལྗོངས་སྟོད་སྨད་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཤིང་ནགས་ཀྱིས་ཁེངས་ཤིང་། དེའི་འཚོ་སྡོད་བྱེད་མཁན་སྲོག་ཆགས་རྣམས་རང་དབང་དང་ཞི་བདེའི་ངང་ནས་འཚོ་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་རེ་ལུང་པ་དེར་ཁང་བྱིའུ་རྣམས་སྒུ་འབུ་འཐུ་བ་ཡོང་སྐབས་ཁ་ཏས་”ལུང་པ་འདི་ནི་ང་ཚོའི་ལུང་པ་ཡིན་པ་ལས་ཁང་བྱིའུ་རྣམས་གནས་འདིར་ཡོང་མི་ཆོག་”ཅེས་རྟག་ཏུ་ཁང་བྱིའུ་ལ་བརྙས་བཅོས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁང་བྱིའུ་རྣམས་ཀྱིས་འཁྲུག་ (more…)

འདབ་ཆགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་ལངས་པའི་གཏམ་རྒྱུད།

ཆབ་མདོ་ངག་ཕུན།

 
བློ་ཡི་སྤྲིན་ལས་འོང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་འདི།།
གངས་ལྗོངས་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་ཡོང་དམིཌ་ཏེ།།
རྟོགས་བཟོའི་སེམས་ལ་་གང་ཤར་འདི་ཉིད་བརྩམས།།
ཀློག་མཁན་རྣམས་ཀྱི་དེ་ལུགས་དགོངས་འཇཌ་མཛོད།།

དེ་ཡང་སྔོན་སྐྱིད་གཤོངས་ཟེར་བའི་ལུང་པའི་བཀོད་ལེགས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཡོད། ལུང་པ་དེར་བྱ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འཚོ་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། བྱ་རིགས་དེ་དག་ནི་འཚོ་གོས་ཁོ་ནར་མགོ་འཁོར་ནས་གཡས་གཡོན་ (more…)